Taong Panuruan 2020- 2021

Para sa mga gustong magpatala online, iclick ang link (LESF)sa ibaba

Para sa hindi makapagpapatala online, maaaring pumunta sa paaralan ng Plainview sa ikatlong linggo ng Hunyo. Sundin lamang ang mga panuntunan sa ibaba.